H. Johannes Parochie Rotterdam

Locatie: Franciscus en Clara Hildegardiskerk

 

Home
Beheercommissie
Actueel
Voorgangers
Pastoraatsgroep
Diaconie
Vieringen
Jongeren
Kinderpagina
Adressen
Parochieagenda
Uit het kerkbestuur
Parochieblad
Organisatie
Onze koren
Cluster RRM
Historie
Links

Contact: info@franciscusenclara.nl

 

Uit de kaderregeling voor pastoraatsgroepen in het Bisdom Rotterdam

De Pastoraatsgroep heeft met name als taken: 

a.                het erkennen en bevorderen van het eigen aandeel van christengelovigen en de zending van de kerk; 

b.                het signaleren en bespreken van pastorale behoeften, noden en wensen; 

c.                 het voorbereiden en (doen) uitvoeren van pastoraal beleid; 

d.                het ontwerpen en helpen opzetten van pastorale projecten en activiteiten; 

e.                het ondersteunen en begeleiden van personen en groepen die in en vanuit de parochie actief zijn 

dit alles in overleg en in samenwerking met de pastores en het bestuur 

uitleg: de nadruk valt op het stimuleren, ondersteunen en met elkaar in verband brengen van initiatieven en activiteiten van parochianen en werkgroepen. Concreet betekent dit: meewerken in voorbereiding, uitvoering en afstemming van pastorale plannen en projecten. Daarnaast kan de p.g. ook meedenken over de situatie, visie en koers van de parochie als geheel. Op deze wijze fungeert de p.g. als een klankbord voor de pastor en als denktank voor het pastorale beleid, dat gevoed blijft vanuit de praktijk. 

De communicatie van de pastoraatsgroep met het pastoraal team en/of kerkbestuur geschiedt gewoonlijk via de voorzitter. 

Uit het algemeen reglement van het bestuur

Het kerkbestuur bestuurt voor zover het betreft het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie 

Daarnaast heeft het kerkbestuur de taak om samen met de pastoraatsgroep de pastores te adviseren over het pastorale beleid. De pastoor heeft de plicht er voor te zorgen dat het kerkbestuur deze taak naar behoren kan uitoefenen.

 

De leden van onze pastoraatsgroep zijn:

Maria Kerkum

Marianne van Keulen

Margriet Quantmeijer

Hans Kleintunte